Preinscripció 2022-2023

Calcula el teu preu

Simulador dels preus públics per a l’escolarització d’infants a l’EBM Marrecs

Prenscripció 2022-2023

Del 9 al 20 de maig de 2022

Per fer la sol·licitud, cal presentar el formulari de preinscripció, juntament amb la documentació requerida, a través d’una instància telemàtica.
Les persones que no puguin fer la inscripció telemàticament podran fer-ho presencialment els dies 11, 17 i 19 de maig demanant cita prèvia.
Les llistes del procés de preinscripció es podran consultar al web de Marrecs o, en cas de no tenir accés a internet, presencialment a l’Ajuntament i a l’Escola Bressol Municipal Marrecs.

Sol·licitud de preinscripció per a l’Escola Bressol Municipal

Tota la informació per a la preinscripció del curs 22-23

Com fer la inscripció pas a pas. Curs 2022-2023

Formulari d'inscripció portes obertes de les escoles bressol Marrecs i Mainada

Preinscripció telemàtica – Del 9 al 20 de maig
Preinscripció presencial amb cita prèvia** – 11, 17 i 19 de maig
Publicació de les llistes provisionals baremades – 1 de juny
Reclamacions telemàtiques – Del 2 al 8 de juny 
Reclamacions presencials amb cita prèvia* – 6 de juny
Publicació de les llistes baremades – 9 de juny
Sorteig públic per al número de desempat – 10 de juny
Publicació de llistes definitives – 15 de juny
Matriculació presencial amb cita prèvia* – Del 16 al 22 de juny
* Calendari provisional pendent d’aprovació de Departament d’Educació
** A l’Escola Bressol Municipal Marrecs. 

1. Residència
1.1. Famílies (unitat familiar) residents al municipi, 2 punts
1.2. Famílies (unitat familiar) no residents al municipi, quan el lloc de feina del
pares, mares, tutors/es està dins del municipi. (Els punts no són acumulables) 1 punt

2. Germans/es matriculats/des a Marrecs en el moment de fer la preinscripció
2.1. Si el germà/ana continua a Marrecs el proper curs, 0,5 punts
2.2. Si el germà/ana no continua a Marrecs el proper curs, 0,25 punts
3. En cas que el pare, la mare o el tutor/a sigui persona beneficiària de la Renda garantida de ciutadania. 0,5 punts

Criteri complementari (en cas d’empat)
1. Quan l’alumne/a, pare, mare, tutor/a o germà/ana acreditin un grau de disca-
pacitat igual o superior al 33%. 0,5 punts
2. Si el pare, la mare o el tutor/a treballa a Marrecs. 0,5 punts
3. Famílies nombroses acreditades quan l’infant figuri en el títol vigent. 0,5 punts
4. Famílies monoparentals acreditades quan l’infant figuri en el títol vigent. 0,5 punts
5. Ser bessó o trigèmid. Quan l’infant hagi nascut en un part múltiple. 0,5 punts
6. Quan l’infant es troba en una situació d’acolliment. 0,5 punts
7. Quan s’acredita la condició de víctima de violència de gènere o terrorisme. 0,5 punts
8. Necessitats socials. 0,5 punts

NOTA: Un cop puntuades les sol·licituds, la prioritat de matriculació es determinarà en funció dels criteris de baremació i, en cas d’empat, d’acord amb el número sorgit del sorteig.

107 places totals, distribuïdes en 7 espais.
1 grup lactants, nascuts el 2021 (8 infants)
3 grups d’1 a 2 anys, nascuts el 2020 (13 infants per grup)
3 grups de 2 a 3 anys, nascuts el 2019 (20 infants per grup)
Per al curs 2021-2022, l’Ajuntament ofereix 51 places vacants i en reserva
7, una per cada grup d’edat, per baixar la ràtio dels grups que atenguin
infants amb necessitats educatives específiques, si es requereix.
7 places per al grup de lactants (més 1 reserva)
28 places per al grup d’1 a 2 anys (més 3 reserva)
16 places per al grup de 2 a 3 anys (més 3 reserva)

17 professionals (1 directora i 16 educadors/es).
7 educadors/es referents
3 educadors/es complementaris/àries
6 educadors/es de suport a l’estona del migdia

Obrim de 8 a 17.30 h, de dilluns a divendres.
Servei educatiu, de 9 a 12 h i de 15 a 17h.
Servei de migdia, de 12 a 15 h (dinar i descans).
Servei d’acollida:
De 8 a 8.30 h *
De 8.30 a 9 h
De 17 a 17.30 h *
* Per a infants de més d’un any, quan hagin acabat el procés de familiarització.
Un mateix infant no pot fer ús del servei d’acollida al matí i a la tarda el mateix dia.
Cada família pot decidir l’horari en funció de les seves necessitats, sempre respectant
els moments dels àpats i descans, tot ajustant-se, si es dona el cas, al Pla de contingència que s’elaboraria a partir de les indicacions del Departament d’Educació.
Al setembre, l’horari pot variar en funció del procés de familiarització.

Servei educatiu (import mensual) 215,75 €
Servei de menjador (import mensual) 160,10 €
Esporàdic (import diari) 13,00 €
Servei d’acollida
De 8 a 8.30 h o de 17 h a 17.30 h (import mensual) 28,70 €
De 8.30 h a 9 h sense cost
* El preu públic per al curs 2022-2023 contempla la possibilitat que les famílies s’acullin a la tarifació social mitjançant sol·licitud expressa.
*Preus pendents d’aprovació definitiva amb un increment aproximat d’un 2% respecte a les quotes actuals. En aquells casos que el Dp. d’Educació aprovi la gratuïtat total o parcial del servei d’escolarització, no s’exigirà la tarifa del preu públic per a aquest servei, en les condicions aprovades per l’administració educativa (total o parcial i exclusivament per als cursos o supòsits en que s’aprovi la referida gratuïtat).

El curs escolar començarà el 12 de setembre de 2022 i acabarà el 14 de juliol de 2022.
Durant el mes de setembre, l’horari dels infants pot variar en funció del seu procés de familiarització.
De l’3 al 14 de juliol, l’escola farà jornada intensiva de 9 a 15 h. Durant aquest període, s’oferirà un servei d’allargament de jornada de 15 a 17 h sense cost.
A l’inici del curs escolar es facilitarà el calendari on es concretaran els períodes de vacances de Nadal i Setmana Santa, els 4 dies de lliure disposició del centre i la resta de dies festius oficials.

ESCOLA BRESSOL MUNICIPAL MARRECS
Av. Indústria, 22 / Tel. 93 371 46 47 / marrecs@santjust.cat

NOTA: Alguns aspectes organitzatius i de funcionament, com les ràtios i el calendari, poden veure’s alterats per mesures anti Covid19 que puguin establir les administracions competents.

© Ajuntament de Sant Just Desvern 2021